Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op bovenstaande link om het verkiezingsprogramma in de browser te lezen of op de download-knop om het verkiezingsprogramma op te slaan.


Voor vragen: secretariaat@gemeentebelangenstaphorst.nl

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Klik op bovenstaande link om het verkiezingsprogramma in de browser te lezen of op de download-knop om het verkiezingsprogramma op te slaan.


Voor vragen: secretariaat@gemeentebelangenstaphorst.nl

‘Verantwoord kiezen’ Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Staphorst

Algemene Beschouwingen

geplaatst oktober 2021

Algemene Beschouwingen
Ik denk dat u het niet vreemd vind dat ook onze fractie begint over de vreemde jaren die achter ons liggen, en waar we nog steeds in zitten, namelijk de corona jaren.
Tijdens het jaar 2021 heeft de hele wereld natuurlijk de gevolgen van de corona pandemie gevoeld. Er zijn wereldwijd in totaal circa 5 miljoen geregistreerde slachtoffers gevallen, 18.727 doden in Nederland en 1173 doden in Overijssel met andere woorden een zeer ernstig virus dat veel slachtoffers maakt.
Om de corona pandemie tegen te gaan zijn er verschillende maatregelen getroffen, wel is het zo dat vaccinatie tegen het virus gezien wordt als de beste methode om het virus te bestrijden. Natuurlijk zijn er methoden gevonden om mensen te beschermen zoals mondkapjes en de 1,5 meter samenleving maar ter bestrijding wordt wereldwijd toch gevaccineerd.
Ook Staphorst ontkomt natuurlijk niet aan het rondwarende virus helaas zijn ook hier mensen besmet geraakt en zijn ons dierbaren ontvallen. Laten we allemaal ons best doen om dit dodelijke virus uit te bannen.
Een ander aspect van Corona zijn de financiën, tijdens voorgaande bijeenkomsten en vergaderingen heeft u aangegeven dat de impact van Corona op de financiële situatie door u constant wordt gevolgd. Kunt u aangeven hoe hierbij de stand van zaken is? Hebben wij meer of minder uitgegeven aan Corona dan wij hebben ontvangen?
Onze fractie ziet een sluitende begroting vanaf 2022 maar ook zien we dat daar voor onze inwoners behoorlijke offers tegenover staan.
Zo gaat ook dit jaar de OZB met 10% omhoog, waarom acht dit College het noodzakelijk om de OZB dit jaar wederom te verhogen?
Volgens onze fractie worden de kosten voor de individuele burgers op dit moment al behoorlijk hoger zonder de verhoging van de OZB belasting mee te nemen.
Wij kijken hierbij bijvoorbeeld naar een stijging van de kosten van het levensonderhoud, energie de zorgkosten en ook een stijging voor de afvalstoffenheffing. Met andere woorden de inwoners krijgen al een behoorlijke stijging te verwerken en wij vinden het dan ook niet verstandig om de verhoging van de OZB door te voeren. Er lijken ook mogelijkheden te zijn om dit niet te doen, daar komen we later wel op terug.


Algemeen bestuur en organisatie
Bij Programma 0 geeft u aan dat de besparing van €400.000 die was aangekondigd niet zal worden uitgevoerd. Er is een bedrag van €153.000 gevonden in de verschillende Programma’s en het resterende voordeel van €237.000 verdwijnt dus uit de begroting. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom is destijds het bedrag van €400.000 genoemd dit is toch niet uit de duim gezogen? Wij hebben al eerder onze twijfels geuit over de hoogte van dit bedrag. Toen werd aangegeven dat we er maar op moesten vertrouwen dat het goed zou komen. Wij vinden het heel vervelend dat deze besparing zo eenvoudig en met dit resultaat wordt afgesloten. Wat vind de wethouder hiervan?


Openbare orde en veiligheid
Dit programma is een erg belangrijk programma zeker in de huidige tijd. We zien in de samenleving dat er steeds meer criminaliteit naar het platteland komt. Drugslabs vestigen zich in het uitgestrekte buitengebied. Iedereen zal de aandacht in de media hiervoor zeker niet zijn ontgaan. Maar ook de kleinere criminaliteit die veelal voor overlast zorgt in de dorpen van de gemeente neemt toe. Drugsdeals en prostitutie komen ook in onze dorpen voor.
Deze criminaliteit kan niet opgelost worden wanneer er geen meldingen worden gedaan bij de politie, heeft het college een beleid hoe elke inwoner de weg naar de politie en de gemeente kan vinden om melding te doen? Wij zouden graag zien dat hier een plan van aanpak voor komt. Is hier een rol voor de veiligheidsadviseur?


Verkeer en vervoer
Staphorst is een gemeente waar het met name op het gebied van verkeer en vervoer super geregeld is. De wegen liggen er prima bij de bermen zijn veelal verhard en we zijn bezig met het verbeteren en uitbreiden van onze fietspaden. Er zijn echter een aantal punten waar het college nog aan wil werken namelijk: het verbreden van de spoorwegovergang van de JJ Gorterlaan en het verbeteren van de aansluiting A28.
Beide projecten zijn volgens onze fractie duur. Voor beide projecten vinden wij het noodzakelijk dat er door de beheerder wordt meegefinancierd en dat de Gemeente Staphorst niet als enige moet opdraaien voor de kosten.
Voor de uitvoering van een aangenomen motie over de Conradsweg zien wij geen beschikbaar budget in de begroting staan, hoe staat het met de voortgang van de uitvoering van deze motie? De snelheid is inmiddels omlaag, maar zijn er plannen voor een vrijliggend fietspad?


Economie en ondernemen
Voor onze fractie is het belangrijk dat onze ondernemers kunnen ondernemen en onze burgers prettig kunnen wonen en dat allemaal binnen de grenzen die we met elkaar hebben afgesproken. Hoe staat het met de ontwikkeling van de Slagen en industrieterrein de Esch. zijn hier nog ontwikkelingen te melden?
Het lijkt de fractie van Gemeentebelangen een goed idee om uit de exploitatie van de industrieterreinen een budget te reserveren voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Wij zouden graag een nieuwe bestemmingsreserve willen zien voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infrastructurele maatregelen.


Onderwijs
De gemeente heeft de verplichting om alle leerlingen in onze gemeente te huisvesten. In de begroting is daarom een bedrag opgenomen van €10.000 waar we al vragen over hebben gesteld. Echt een duidelijk antwoord wat er met deze €10.000 gaat gebeuren hebben we nog niet. Op een tweetal scholen in onze gemeente dreigt er een te kort aan ruimte voor de leerlingen die zich inschrijven de komende jaren. Gemeentebelangen maakt zich hier zorgen over. Deze scholen hebben een aanvraag gedaan, maar deze is afgewezen op 24 augustus zijn we hierover geïnformeerd.
Misschien zijn hier hele goede redenen voor, maar een motivatie hebben we hierbij nog niet gekregen. We zouden hier graag nog over geïnformeerd willen worden.


Sport, cultuur, recreatie en toerisme
In dit programma dat natuurlijk gericht is op cultuur, bewegen, ontspanning en recreatie is het opmerkelijk te zien dat een aantal grote posten niets met deze onderwerpen te maken hebben, deze posten zijn loonkosten voor Reestmond medewerkers en het bestrijden van de eikenprocessie rups. Beide posten zijn natuurlijk erg belangrijk maar hebben niet direct een toevoeging aan de doelstellingen van het programma. Verder vragen wij ons af hoe het staat met de voortgang van de gebiedsvisie recreatie die begin 2021 is afgerond. Komen hier voorstellen vanuit het college om hier verder mee te gaan?

Sociaal domein
We zijn blij met de projectgroep sociaal domein die we hebben. Hierdoor kunnen we af en toe wat meer te diepte in, en worden we op de hoogte gehouden. Wel belangrijk dat begrotingsvragen nog beantwoord worden, en dat er niet wordt verwezen naar een behandeling hiervan in deze groep.


Gezondheid en milieu
Naast corona is natuulijk ook het milieu een vraagstuk dat voor iedereen een behoorlijke impact heeft. Natuurlijk is het iedereen inmiddels wel duidelijk dat er een behoorlijke inspanning gevraagd wordt om te vergroenen in Nederland zo ook in Staphorst. Maar wat zien wij als inwoners daar van? In de laatste begrotingen zijn steeds reusachtige getallen voorbij gekomen die in duurzaamheid moeten worden geïnvesteerd. Onze vraag hierbij is waar zijn de concrete resultaten?
en dan bedoelen we niet het bouwen van de 3 windturbines die nog uitgevoerd moet worden. Nee wij spreken over een industrieterrein waar ondernemers gevestigd kunnen worden die duurzame technieken willen ontwikkelen. Wij spreken over concrete plannen voor “zon op dak” oplossingen. Wij spreken over echte plannen om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onze leefomgeving, wij moeten het vliegwiel aanslingeren door actie te tonen.


Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Op het gebied van volkshuisvesting zijn wij blij dat de Slagen weer vlot is getrokken en dat er weer gebouwd kan worden. We zien de bouwactiviteiten vorderen. Ook het plan Poeleweg dat helaas momenteel zoals te verwachten was, stil ligt vanwege de bezwaren die tegen dit plan zijn gemaakt, zal voor een mooie aanvulling zorgen in de bouwbehoefte. Het blijft erg jammer dat de burgerparticipatie die bij deze ontwikkelingen zo erg van belang is, in Staphorst niet van de grond komt. Wat is de status van EPOS en de evaluatie? Zijn er al concrete wijzigingen doorgevoerd die in de evaluatie naar voren kwamen? Kunnen de inwoners die te maken krijgen met een EPOS procedure ook hun ervaringen delen via bijvoorbeeld een EPOS loket? Zo lang er nog geen duidelijke aanpassingen zijn bij EPOS lijkt het ons belangrijk dat burgers eventuele klachten kwijt kunnen. Hoe staat het college in een soort ‘klachtenloket?’
Ook ziet Gemeentebelangen graag dat er in de Woonvisie bindende afspraken gemaakt worden met de Vechthorst over de te bouwen hoeveelheden sociale huurwoningen. Gemeentebelangen zou graag zien dat deze concrete afspraken gaan gelden voor alle bouwlocaties en dat de Vechthorst beter in zijn rol wordt gebracht.


Overhead en financiën
In dit programma worden hoge verwachtingen gelegd bij de interne organisatie. Dat is prima, maar het legt ook een bepaalde druk op de organisatie. Als kleine gemeente moeten hier echt keuzes gemaakt worden. Zeker in een tijd waar de arbeidsmarkt oververhit is, is het belangrijk om duidelijk een plan te hebben hoe wij mensen kunnen blijven motiveren om in deze mooie gemeente te werken? Hoe maken wij het uitdagend en aantrekkelijk om voor deze mooie plattelands gemeente aan de slag te gaan.

Tot slot
Er zijn een aantal keuzes in deze begroting waar Gemeentebelangen anders tegenaan
kijkt dan het college. Desalniettemin zijn wij dankzij de verhoogde uitkering van het rijk tevreden met een sluitende begroting en kijken we met enige jaloezie naar de begroting van een aantal buurgemeenten.

Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Alfred Stegeman.