Ondertussen op Facebook….

Cover for Gemeentebelangen Staphorst
283
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

We hebben het al een paar keer eerder gebruikt op deze plek, de leuze “ . . . . . . . . komt naar je toe deze ……………. en nu zelfs ook komt de gemeenteraad naar je toe.

Aanstaande dinsdag vergadert de gemeenteraad van Staphorst in OBS de Iekmulder in IJhorst en bij agendapunt 11 gaat het zelfs ook nog over een bij veel IJhorsters na aan het hart liggend onderwerp, namelijk de voortgang van de Multi Functionele Accommodatie afgekort MFA IJhorst.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorgestelde advies van het college om zoals ook in de adviesrapportage geschetst, als gemeente deel te nemen aan een nadere verkenning van een MFA en hierin op te trekken met de dorpsraad IJhorst- Lankhorst e.o. en verzoekt het bestuur om een inschatting te maken van de benodigde ambtelijke capaciteit en het benodigde ontwikkelbudget om deze verkenning vorm te geven en laat de raad hier een besluit over nemen, de raad een voorstel te doen over de randvoorwaarden en uitgangspunten die onderdeel van deze verkenning zouden moeten zijn (in afstemming met de dorpsraad) en laat deze door de raad vaststellen.
De nadere verkenning daarna samen met de andere stakeholders vorm te geven en vast te leggen in een intentieovereenkomst.

In het vervolg daarop kan indien de gemeenteraad het bestuur daartoe verzoekt er daarna een uitwerking gemaakt worden van de uitgangspunten en randvoorwaarden en een inschatting van de benodigde (ambtelijke) menskracht en middelen.
Deze kunnen dan op de raadsvergadering van 27 juni als bespreekstuk ingebracht worden en 11 juli besluitvormend waarna de nadere verkenning na het zomerreces kan worden gestart.
Bij gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
Beleidskaders (gemeentelijk maar ook provinciale of landelijke kaders).
Financiële kaders en uitgangspunten (rondom eigendom en exploitatie).
Relaties met andere ontwikkelingen in/van IJhorst (schoolprognoses, demografische ontwikkelingen, woningbouwinitiatieven etc.).
De sociaal-maatschappelijke uitgangspunten.
Deze randvoorwaarden en uitgangspunten helpen het vormgeven en afbakenen van het proces van de nadere verkenning en de rol (en daarmee ook de inzet van menskracht en middelen) van de gemeente hierin.

Wellicht vinden u of jij het interessant en bent of zijn jullie nieuwsgierig hoe wij als Gemeentebelangen hierin staan of misschien willen jullie dat Gemeentebelangen punten die jullie belangrijk vinden tijdens de vergadering inbrengt, kom dan naar onze inloopavond, vanavond (donderdag 25 mei), vanaf 19.30 uur bij KroKo MultiPunt aan de Heerenweg. Wij zorgen voor de koffie en u voor de inbreng.
We zien u graag aanstaande donderdagavond.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Commentaar op Facebook

Bericht te laat gelezen, maar als voorzitter van Dé IJhorster Sportvereniging hoop ik van harte dat er voldoende draagvlak is voor het multifunctionele centrum. Ook als ZZPer is het voor mij interessant om een ruimte te kunnen huren in de toekomst.

Is komende dinsdag 30 mei toch??

Gisteren (dinsdag 16 mei) is het rapport besproken over de demonstratie rondom de Sinterklaasviering. Bé heeft daar een uitgebreid betoog gehouden, wat u hieronder kunt lezen.

Voorzitter en leden van de Raad

Wij, inwoners van Staphorst, zijn wel wat gewend. In het rapport wordt aangegeven dat ons imago in Nederland inmiddels een gegeven is en dat we onverschillig zijn geworden over hoe de rest van Nederland over ons denkt.
Mijns inziens slaat het rapport hier de plank helemaal mis en heeft het onvoldoende inzicht gekregen in de diepe pijn die onder de huid wordt gevoeld.
Dat ligt ook voor een deel bij onszelf, want daar praten we niet makkelijk over.
Maar altijd maar worden weggezet als een achterlijk deel van Nederland doet iets met een mens en een gemeenschap. Mag ik er zijn als Staphorster in Nederland met mijn normen en waarden? Mag ik iets anders vinden van maatschappelijke ontwikkelingen? Wij zijn inderdaad geen types die omwille van de lieve vrede onze eigen normen en waarden te grabbel gooien. En ja, daar zijn we trots op.
Trots omdat het ons gebracht heeft waar we nu staan. Een hechte gemeenschap van hard werkende mensen met ondernemers met de meest innovatieve technologieën die anticiperen op de economische ontwikkelingen. Maar ook als een gemeenschap die een opvangplek wil zijn voor mensen die in nood verkeren.
Niet alleen Oekraïners, maar onlangs is er ook een opvang geregeld voor Sudanezen in nood. Daar lezen we dan helaas weer weinig over.

Inderdaad als verdediging tegen die negatieve beeldvorming doe je dan onverschillig, maar dat is de buitenkant. Die pijn is er wel degelijk.
Daarom kon er gebeuren wat er is gebeurd. Dat de jongeren massaal de straat opgingen en dat de ouderen dat niet afkeurden. Ja, en zo’n groepsdynamiek kan maar zo leiden tot uitwassen.

Hierbij ook een oproep aan alle media die hier vanavond zijn en verslag doen.
U hebt ongetwijfeld gelezen dat de Staphorsters het gevoel hebben dat u onze gemeente vooral bezoekt als er zaken gebeuren die uw stereotype beeld van onze gemeenschap bevestigen.
Vanavond is wellicht zo’n moment. Mag ik u vragen om dat eens heel eerlijk bij uzelf te toetsen? Bent u oprecht geïnteresseerd in ons of alleen in uw eigen visie en gebruikt u ons?

En dan de KOZP. U wilt het Sinterklaasfeest ontdoen van zijn racistische karikatuur. U geeft steeds aan dat u de dialoog met ons aan wilt. Maar is dat echt zo? Is er ruimte om een oplossing te vinden voor de ontstane impasse? Het NCTV omschrijft de KOZP als een activistische groepering die binnen de regels van de wet iets wil veranderen.
Dat u gebruik maakt van de rechten die in de grondwet zijn vastgelegd is legitiem. Die gelden ook in Staphorst. Daarover geen discussie. Maar het fanatisme, het onvoldoende rekening houden met de lokale situatie en het niet bereid zijn tot het zoeken van een compromis heeft ons Staphorsters boos gemaakt.
Uw handelen kan dan binnen de wet zijn, maar deugt het ook? Is het echt opbouwend voor de samenleving en voor de mensen die u denkt te vertegenwoordigen?
In het rapport lezen we dat u Staphorst vooral hebt uitgekozen vanwege de landelijke bekendheid, zodat u sneller uw doel kunt bereiken.
U bent dus niet echt met ons in gesprek maar u gebruikt ons als podium?
Wat denkt u dat dat doet met een gemeenschap als de onze?

En dan is het 19 november, een vervelende en zoals later die dag zal blijken, een donkere dag voor Staphorst.
In de dagen ervoor was er bij veel van onze inwoners al irritatie ontstaan over de aangekondigde acties van KOZP en veel van onze inwoners hebben dit gezien als een onderdeel van een veel groter geheel.
Vooral die bemoeienis van anderen, specifiek die anderen van buiten onze gemeenschap en dan vooral ook dat wijzen met dat vingertje dat het idee geeft dat anderen het allemaal beter weten en precies weten wat goed is voor Staphorst en hoe Staphorst het allemaal moet doen.
Wij snappen die frustratie best en kunnen ons het ook prima voorstellen, en zeker, de oproer die die dag bij de afrit van de A28 heeft plaatsgevonden ging veel te ver en is iets om ons voor te schamen, maar laten we niet vergeten dat je het één echt niet los kunt zien van het andere.
KOZP heeft zeker het recht om te demonstreren en het recht haar punt te maken, Amnesty het recht om daarop toe te zien, maar die rechten heeft Staphorst dan toch ook?

Zijn er die dag dan foute inschattingen gemaakt en beslissingen genomen?
Waarschijnlijk wel, zo niet in de ogen van de één als wel in de ogen van de ander.
Om dat tegen het licht te houden heeft ons college besloten dit onderzoek te laten instellen. Wat ons betreft een moedige beslissing.
Belangrijker vinden wij dat het College heeft aangegeven van het gedane onderzoek te willen leren.
Omdat wij de mening zijn toegedaan dat we allemaal lering kunnen trekken uit dit rapport en achteruit kijken weinig zin heeft kijken wij liever samen met u vooruit,
wat hebben we ervan geleerd en hoe gaan we het in de toekomst doen.

In het rapport en het collegevoorstel staan een aantal aanbevelingen, in veel daarvan kunnen wij ons wel vinden alleen is er één onderdeel waarover wij twijfels hebben en dat is de eventuele time-out.

We hebben hier een aantal vragen over:

In september gaat er een balans opgemaakt worden over de dialoog.

Wanneer is deze geslaagd en hoe wordt dit bepaald?
En wie bepaalt dit?
En wordt er ook overleg gevoerd met KOZP en Amnesty?
Zijn zij ook onderdeel van die dialoog?

We hebben gelezen dat u een time-out voorstelt als er geen garanties kunnen worden gegeven dat het sinterklaasfeest veilig kan worden georganiseerd. Graag zou ik daaraan toevoegen dat we voor die beoordeling invloeden van buitenaf buiten beschouwing moeten laten.
Een time-out moet ook niet de indruk wekken alsof wij hier in Staphorst een probleem hebben met schurende onderwerpen. Als een time-out daarvoor noodzakelijk zou zijn dan zou dat voor heel Nederland moeten gelden.

Ja, het wordt in Staphorst eerder zichtbaar, vooral omdat de camera’s direct op ons worden gericht omdat we voor onze principes staan, maar de gevoelens die hier aan de oppervlakte zijn gekomen worden breed gedeeld in de samenleving.
Dat is wel gebleken tijdens de laatste verkiezingen.

De fractie Gemeentebelangen ziet een time-out voor de ontstane impasse dus niet als een oplossing. Als die er noodzakelijkwijs toch komt en gaat worden gebruikt voor een dialoog dan hopen wij dat er mensen uit het brede midden van de lokale gemeenschap opstaan die het gesprek met elkaar op gang willen brengen.
Daar hebben we geen actiegroepen van buiten voor nodig.

Het is onze overtuiging dat de overgrote meerderheid van Staphorst geen herhaling wil van 2022. Wij willen geen landelijke aandacht voor onze intocht van Sinterklaas. Maar het is een illusie om te denken dat we dat kunnen voorkomen.
Wie de social media volgt kan zien dat er nu al groeperingen zijn die uiting willen geven aan hun eigen ongenoegen over van alles in de samenleving en die Staphorst als een mooi podium zien.

Het rapport komt ook met het voorstel om eventueel de Sinterklaasintocht aan te passen. Wij vinden niet dat hier een rol ligt voor de politiek.

In veel andere gemeenten zie je dat hierin vanzelf geleidelijk verandering komt, ook in Staphorst.
Al vijf jaar geleden heeft Stipwerkpiet hier al zijn intrede gedaan.
Een Staphorster Piet, met traditioneel Staphorster Stipwerk op het gelaat en gekleed in onderdelen van de Staphorster klederdracht.
De optie om Stipwerkpiet dan maar te verbieden lost volgens ons het probleem ook helemaal niet op want het probleem zit volgens ons veel en veel dieper.

Laten we hopen dat dat proces de komende maanden tot een mooi compromis kan leiden zodat ervoor eens en voor altijd een einde komt aan deze discussie.
Want het is niet in het belang van onze gemeente dat we een jarenlange strijd gaan voeren op dit punt.
Dat is slecht voor onze kinderen en het imago van onze mooie gemeenschap.
Het is vooral slecht omdat we ons laten gebruiken als podium voor andere groepen in de samenleving die onze naamsbekendheid misbruiken.
In Staphorst doen we de veranderingen geleidelijk in goed onderling overleg.

Het is in het belang van onze gemeente dat iedereen zich hier thuis voelt.
Ongeacht rang, stand kleur of religie.
Wij zijn een onderdeel van Nederland.
Het demonstratierecht geldt ook in Staphorst, ook al maken wij daar zelf niet veel gebruik van.

Dat het rapport aangeeft dat daar niet zorgvuldig genoeg mee is omgegaan zal dan zo zijn. Maar wij hebben niet het gevoel dat onze burgemeester dit grondrecht bewust lichtvaardig terzijde heeft geschoven.
In het heetst van de strijd heeft iedereen gezocht naar een passende oplossing op dat moment.

Ik kom tot een afronding.

Gemeentebelangen is een groot voorstander van het opzoeken van de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. Wij dragen dat zelf ook altijd uit door onze fractievergaderingen voor iedereen toegankelijk te houden en doen dat ook onder meer door met onze huifkar verschillende plekken in onze mooie gemeente op te zoeken en met onze inwoners in gesprek te gaan.

Wat ons betreft nodigen we KOZP nogmaals uit om de komende maanden in gesprek te gaan met onze inwoners en belangenorganisaties zowel zakelijk als humanitair. Laten we met zijn allen zoeken naar de oplossing waarbij we wederzijds open staan voor de mening van de ander.

Tot zover onze eerste termijn voorzitter.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Een oude “wijze” buurvrouw riep eens tegen me: “zolang je vingers niet allemaal even lang zijn, leer je nog elke dag”. Een zegswijze die me tot op de dag vandaag altijd is bij gebleven en ik regelmatig nog wel eens in gesprekken met anderen herhaal.

En waarom moet ik hier nu opeens aan denken? Eigenlijk heel eenvoudig. Tijdens de Stappester Jaarmarkt was Gemeentebelangen met haar rijdende campagnetruck aanwezig en veel inwoners hebben we tijdens deze dag gesproken onder het genot van een kop koffie en zelfs af en toe een stukje krentenwegge of stroopwafel.

Vaak waren het vragen over het hoe, waar en waarom, maar af en toe ook wel betrof het zaken die je dieper aan het denken zetten en waar je eigenlijk nooit zo bij stil hebt gestaan. Zaken waar je eigenlijk een oplossing voor zou willen vinden en het gevaar schuilt er dan in, dat je als raadslid gaat zeggen, ik zie het probleem en ga het proberen voor je bespreekbaar te maken en misschien wel op te lossen.
Door schade en schande wijs geworden weet ik nu dat je als raadslid zeker geen toezeggingen moet gaan doen, maar lastig is het wel wanneer je je erg betrokken voelt, pragmatisch denkt en erg sociaal bent ingesteld.
In een eerdere kwestie namelijk heb ik wel de fout gemaakt om actie te ondernemen en heb ik wel anderen in verlegenheid gebracht doordat ik niet de juiste weg had bewandeld en daarvoor werd ik wel eventjes, weliswaar netjes, maar terecht, toch op de vingers getikt en het dringende advies mee gekregen om de volgende keer goed na te denken alvorens impulsief te handelen. Een wijze raad en ik heb er van geleerd, mijn vingers zijn nog niet even lang dus . . . . blijf ik leren.

Terug nu naar de Stappester Jaarmarkt afgelopen dinsdag 18 april. Een probleem waarvoor onze aandacht werd gevraagd was het rijden in een rolstoel.
Eerlijk gezegd heb ik daar nooit zo over na heb gedacht omdat ik nu eenmaal “gelukkig” me niet hoef voort te bewegen in een rolstoel.

Enkele rolstoelers wezen ons er namelijk op dat veel winkels in Staphorst voor hen onbereikbaar zijn, verschillende op- en afritten van de trottoirs te stijl zijn om er zonder hulp tegenop of vanaf te kunnen rijden en ze daarom maar gebruik van de rijbaan blijven maken, tel daarbij ook op dat er in Staphorst bijna geen gelegenheid is voor een gehandicapte om naar het toilet te gaan en dan moet je wel tot de conclusie komen dat Staphorst niet erg rolstoelvriendelijk is. Concrete vraag dus: ´Hé Gemeentebelangen, kunnen jullie hierin iets voor ons betekenen?´
Oppassen dus dat je niet gaat zeggen, we gaan het wel even voor jullie oplossen, maar wel zegt, we hebben geluisterd en gaan ons beraden hoe we dit in Staphorst breder onder de aandacht kunnen brengen.
Een eerste stap dus om het hier te vermelden en wellicht komen er reacties en suggesties naar aanleiding van dit stukje waar we iets mee kunnen.
Eigenlijk hoop ik daar op, laten we er tenminste over nadenken met zijn allen en kijken hoe we het ook voor onze rolstoelers fijn wonen in Staphorst kunnen laten zijn.

Met sociale en oprechte groet,
Bé Veen
Raadslid Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

2 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

´Veronica komt naar u toe deze zomer!´

Velen van ons zullen zich deze kreet nog wel weten te herinneren, maar wat heeft dat nu te maken met Gemeentebelangen Staphorst? Nou, eigenlijk heel gemakkelijk want wij gebruiken deze kreet, natuurlijk enigszins aangepast, ook.
Gemeentebelangen Staphorst komt naar u toe tijdens de Stappester Jaarmarkt aanstaande dinsdag 18 april.
Niet alleen tijdens en rond de gemeenteraadsverkiezingen bieden wij u een luisterend oor, maar juist ook wanneer zich de gelegenheid voordoet om u allen gemakkelijk te kunnen bereiken. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn wij aanwezig met onze rijdende Gemeentebelangen Staphorst kar en en zorgen we dan voor een bakkie troost.
Gedurende deze tijd zijn zowel een raadslid als een van onze fractieleden aanwezig om eens met u van gedachten te wisselen over wat u bezig houdt.

En is er niets wat u expliciet bezig houdt of iets waar u het nu eens over wilt hebben, even alleen kennis maken is ook goed.
Kortom, we zien u graag aanstaande dinsdag.

Met oprechte en sociale groet,

Bé B.J. Veen
Waarnemend fractievoorzitter en Raadslid Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

2 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Verkiezingen Provinciale staten en waterschap.

15 maart waren er weer verkiezingen. Staphorst haalde een giga hoge opkomst met wel 84,7% !

Grote winnaar is de BBB geworden, en binnen onze gemeente de op één na grootste en komt binnen met een winst van 27,1% van de stemmen.

Voor Gemeentebelangen kwamen zowel de gemeentelijke als de landelijke cijfers en dus ook de landelijke overwinning van de BBB niet als een complete verrassing. Al tijden zijn wij er van overtuigd dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking behoefte heeft aan eenvoud en realiteitszin en datzelfde geldt naar onze mening ook voor onze gemeente.

Een fors verlies voor de gevestigde partijen geeft wel een bepaald signaal af. Een geluid dat burgers niet altijd gehoord worden, en in onze gemeente herkennen wij dat ook wel.
Wij als Gemeentebelangen zien dit ook van dichtbij en hebben daarom vorig jaar ons verkiezingsprogramma de titel mee gegeven: Constructief, Verbindend, Duidelijk.

In onze gemeente willen wij er voor u zijn, en wij zullen altijd naar uw mening luisteren. Dat betekent overigens niet dat luisteren altijd betekent dat we het met u eens zijn. Dat is het mooie van de democratie waarin we leven.

Met sociale en oprechte groet,
Bé Veen
Raadslid Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Load more