Ondertussen op Facebook….

Cover for Gemeentebelangen Staphorst
288
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Onlangs kwamen we in het VNG magazine een artikel tegen met de kop:

‘Als het lukt, dan heb je ook wat’.

In het artikel stond de volgende inleiding: ‘Het worden spannende maanden voor het burgerberaad'. Verschillende gemeenten presenteren rond deze tijd de uitkomsten van deze vorm van burgerparticipatie, waarmee ze in 2023 zijn begonnen. Nu moet duidelijk worden hoe serieus gemeenten de adviezen nemen

Met meer dan gemiddelde belangstelling zullen de komende weken en maanden verspreid over het land burgers naar hun gemeentebestuur kijken. Zij hebben deelgenomen aan een burgerberaad en adviezen voor college en raad geformuleerd. Wat gaan die daar nu mee doen?

De reactie zal voor een deel bepalend zijn voor het herstel van het vertrouwen in de overheid. Blijft er straks slechts een sterk verdund aftreksel over van de aanbevelingen die tientallen inwoners na een lang en intensief proces hebben geformuleerd, dan zal dat een nieuwe deuk slaan in het imago van de overheid. Gaan colleges en raden daarentegen enthousiast en snel met de uitkomsten aan de slag en laten ze zien dat ze de inbreng van de burgers serieus nemen, dan leidt dat wellicht tot nóg meer participatie en wie weet, hogere opkomsten bij verkiezingen’.

Bij ons doet dit denken aan het traject wat wij als gezamenlijke gemeenteraad met onze burgers zijn ingeslagen via de commissie Lokale Democratie, het traject “Marktplein Staphorst”.

Toegegeven, in het begin stond Gemeentebelangen hier wat sceptisch in. We hebben vanaf het begin wel mee gedaan maar eigenlijk vonden we dat we als gemeente hadden moeten starten met een vraag: ‘Beste inwoners, waar willen jullie het eens met ons over hebben, wat doen we goed, wat doen we fout en is er iets wat jullie graag anders zouden willen zien of is er iets anders dat aangepakt zou moeten worden?’

Lang verhaal kort, het werd Marktplein Staphorst. Hoe kijken we daar met zijn allen tegen aan en wat zouden we daaraan willen veranderen, of misschien juist, niet willen veranderen?

Tevreden kijken we op de betrokkenheid van onze inwoners terug, zoals eigenlijk altijd in Staphorst. Veel inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging om informeel te komen brainstormen over de aankleding en functie van het marktterrein. Scholieren werd gevraagd om eens een tekening te maken over hoe het marktterrein er uiteindelijk uit zou moeten gaan zien en uiteindelijk werd er een zeer enthousiaste commissie Marktplein samengesteld die met alle verkregen input slagvaardig aan de gang is gegaan.

De uitkomst, een basistekening gemaakt door Levi Talen met aanvullende informatie van de commissie zoals bijvoorbeeld de wens om een kiosk te plaatsen en bloembakken, waterpartij, uitkijktoren en nog veel meer.

Ook de gemeenteraad heeft enthousiast de plannen voor herinrichting van het marktplein omarmd en unaniem het raadsvoorstel om 15.000 euro uit trekken waarmee het college de plannen verder kan uitwerken aangenomen.

Even terug naar de essentie van dit verhaal:

In het kader van burgerparticipatie en het herstellen van het vertrouwen in de politiek ligt er naast de grote vraagstukken vluchtelingenbeleid, energie en wonen nu een grote druk op college en raad.

Want wanneer je over een half jaar kunt laten zien dat het ingediende plan daadwerkelijk heeft geresulteerd in een visie inclusief haalbaar geachte financiële onderbouwing, dan heb je een goed verhaal. Maar wanneer je de verwachtingen niet waar kunt maken dan wordt het denken wij een stuk lastiger om burgers een volgende keer te vragen opnieuw mee te doen.

Gezien het enthousiasme bij onze inwoners, de wijze van samenwerking tussen verschillende groeperingen, de wijze waarop de plannen zijn doorgesproken in de gemeenteraad, het aangenomen raadsvoorstel en de wijze waarop ons college de opdracht heeft ontvangen en de toezegging van het college hier voortvarend mee om te willen gaan hebben wij Gemeentebelangen er alle vertrouwen in dat het met burgerparticipatie in Staphorst wel goed zit!
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

4 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Horoscoop en politiek.

Heeft u dat ook? Stiekem lees ik wel eens in het weekblad van mijn vrouw en dan valt mijn oog ook wel eens op mijn horoscoop. Hecht ik daar waarde aan? Hm, dat weet ik niet, maar als ik die positief kan uitleggen denk ik wel eens: “Jeetje, het zal toch niet”. Hetzelfde overkwam me vorige week, er stond woordelijk: “De spotlights richten zich op jou, Kreeft. Best kans dat je een gat in de markt vindt of een superidee lanceert”.

Onmiddellijk schieten mijn gedachten terug naar ons voorstel geopperd tijdens de Algemene Beschouwingen, uitgesproken in de vergadering van de gemeenteraad van Staphorst op 31 oktober jongstleden. Hier in riepen we raad en college op een eigen woningbedrijf op te richten die met geld vanuit de reserves huurwoningen gaat bouwen in samenwerking met Vechthorst waardoor we de in zo nodige doorstroming op gang kunnen helpen. Daarnaast riepen we raad en college op om een eigen energiebedrijf op te richten om de vraag van de provincie met betrekking tot de opgave duurzame energie in te lossen, maar dan wel op de door onszelf aangewezen locatie en waarbij de inkomsten vanuit dit energiebedrijf ten goede kunnen komen aan onze inwoners.

Beide voorstellen werden door onze collega raadsleden fel bekritiseerd en naar ons gevoel niet eens waardig genoeg geacht om eens serieus over na te denken. Deze voorstellen werden in onze optiek niet echt serieus genomen, wat vooral te merken viel uit de aan ons gestelde vragen die allen in elk geval het doel hadden van: “We gaan toch niet met iets griezeligs nieuws aan de gang?”. Het lukt ze in onze ogen gewoon niet om een hoger abstractieniveau en dus de omvang, waarde en uitdaging van een nieuw idee te pakken.

Maar is dat idee dan wel zo griezelig nieuw? Eigenwijs als we als Gemeentebelangen zijn, zijn we blijven zoeken naar mogelijkheden om het voor onze inwoners de komende jaren allemaal zo goed mogelijk te regelen en betaalbaar te houden en het liefst ook nog eens voordeel op zou leveren en zeker biedt het oprichten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf mogelijkheden.

Zo kwamen we in contact met de gemeente Haarlemmermeer die een eigen Haarlemmermeers energiebedrijf heeft opgericht onder de naam “Tegenstroom” een BV zonder winstoogmerk.

Het bedrijf levert stroom en gas aan de eigen bewoners en zoveel mogelijk lokaal opgewekt en werkt zo aan een volledige schone en lokale energievoorziening.
De gemeente richtte het bedrijf op om lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren, ter bevordering van de onafhankelijkheid , voor een schone leefomgeving en om de energierekening van iedereen in de gemeente te beheersen.

Zoals de wethouder van Haarlemmermeer John Nederstigt zelf zegt: “Tegenstroom is een positieve beweging; eigenwijs en eigenzinnig. De wereld van energievoorziening verandert snel, steeds meer zien we dat lokaal opgewekte duurzame bronnen worden gebruikt. Dan wil je ook dat dat je inwoners lokaal profiteren van die energie. Tegenstroom is opgericht zonder winstoogmerk en kan juist daarom zich ook richten op de lokale bevolking. Zowel de inwoner als leverancier als van afnemer.
De steeds verdergaande beweging van lokale zelfvoorzienendheid in energie maakt dat Tegenstroom heel eigenwijs voorop loopt in die ontwikkeling en dat doet zij transparant en 100% eerlijk en inzichtelijk”.

Als gemeente Staphorst hoeven we dus niet zelf het wiel nog eens uit te vinden.
Op 26 oktober jongstleden hebben namens de gemeente Staphorst onze wethouder Lucas Mulder en namens de provincie Overijssel gedeputeerde Monique van Haaf hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst over de ontwikkeling van een energiegebied rond de Uithofsweg in Staphorst. In dit energiegebied gaan duurzame en circulaire ondernemers en ontwikkelaars een plek krijgen die een substantiële bijdrage gaan leveren aan de energietransitie in de ogen van Gemeentebelangen een uitgelezen kans om als gemeente hierbij aan te sluiten met een eigen energiebedrijf.

Ook voor wat betreft het op gang brengen van de zo broodnodige doorstroming op de woningmarkt heeft Gemeentebelangen gedurfde maar wel goed overwogen plannen gelanceerd tijdens de al eerder genoemde Algemene Beschouwingen, ook daar zijn we druk mee om die plannen verder te concretiseren maar daarover later meer.

Wij wensen u een voorspoedig en vooral vreedzaam 2024 waarbij u er van uit mag gaan dat we ons als kleine oppositiepartij blijven inzetten voor alle inwoners van onze gemeente!

... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

6 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Algemene beschouwingen - 31 oktober 2023

Een belangrijk onderwerp, zo niet één van de belangrijkste onderwerpen die we hier in de gemeenteraad met elkaar behandelen, want ongeacht hoe deze er uit ziet, iedereen vindt er wel iets van.
Een onderwerp dat ons allen raakt, of we dat nu willen of niet.
Want wat willen we met zijn allen graag gaan doen, wat kunnen we doen, wat moet er beslist gebeuren, wat gaat het dan kosten en zeker nog wel het allerbelangrijkste, kunnen we dat
allemaal betalen en hoe gaan we dat dan betalen? Blijft het voor ons wel betaalbaar?
Het College en de medewerkers in dit huis beseffen zich dat ook terdege en zijn er al maanden mee bezig om de begroting voor de komende jaren zo zorgvuldig mogelijk en het liefst sluitend
aan ons voor te leggen, sommige bestuurders nemen zelfs enthousiast in de plaatselijke krant al even de aftrap, proberen al vast ruimte te creëren en begrip te kweken om datgene te
benadrukken waarvan zij vinden dat zeker in de begroting opgenomen dient te worden.
En binnen dit huis worden raadsleden in verschillende sessies bijgepraat en door de ambtenaren binnen de organisatie gewezen op het belang van verschillende programma’s waar zij zich met
hart en ziel voor hebben ingezet de laatste jaren en zich nog steeds volledig voor inzetten. Daarvoor alle waardering.

Programma’s die mogelijk wel, mogelijk niet voortgezet moeten worden.
En welke budgetten horen daar dan bij? Blijft het budget gelijk of moet er geld bij?
Natuurlijk roept dit allemaal vragen op, zeker ook bij Gemeentebelangen.
Laten we van tevoren even een paar piketpaaltjes slaan.
Gemeentebelangen is nooit voor het verzwaren van de lasten van onze inwoners en fijn dat het nu niet nodig is, afgezien dan van de 1.5% indexering.
Maar die dreiging is er ons inziens in de toekomst wel en dus hebben we nu dus vooral gekeken naar waar moeten en kunnen we nu ingrijpen om dit te voorkomen.

Wat heeft prioriteit en welke ambities kunnen wat ons betreft even op “on hold” gezet worden?

Wat wij missen voorzitter, is een duidelijke toekomstvisie.
De huidige begroting is sluitend, prachtig, sluit zelfs met een positief saldo van ruim 1 miljoen euro, maar vertoont in de jaren hierna een neergaande lijn en voorziet niet in een vooruitblik op
deze donkere toekomst en dat mogen onze inwoners toch minimaal van ons verwachten.

Daarover hebben wij een paar vragen:
In de begroting wordt gesproken over het ravijnjaar 2026, wat moeten we ons daarbij voorstellen.
Er is ons medegedeeld dat er in 2026 een groot tekort op ons af komt, maar niet wat het college daaraan denkt te gaan doen. Het college vermoed dus dat we in een groot gat of zelfs ravijn
zullen storten, maar we sturen niet bij, we remmen niet, we draaien niet om, nee, we gaangewoon door.

Wij vinden dit vreemd voorzitter.
Waarom niet nu al vast reserves opbouwen zodat we niet afhankelijk hoeven te zijn van wat de landelijke overheid ons in de toekomst toebedeeld?
Kortom, wat is de precieze dreiging en wat denkt U daaraan te gaan doen.

Wanneer wij als Gemeentebelangen naar de toekomst kijken zien wij een paar dringende zaken die we met elkaar moeten oplossen.
De grote woningnood en dus de noodzakelijke doorstroming die er daardoor ook niet is.
De grote vluchtelingenstroom, de noodzakelijke opvang van statushouders.
De grote financiële nood die een groot deel van onze maatschappij treft, één op de vijf huishoudens in Nederland heeft er mee te kampen, de dreigende stille armoede en natuurlijk de
grote vraag naar groene energie en de impact daarvan op onze leefomgeving.
Natuurlijk kunnen we niet bij alle onderwerpen stil staan, dus we beperken ons tot een aantal waar we nu in deze begroting iets aan kunnen doen.
Onze eerste plicht is toch om goed te zorgen voor onze inwoners, zorgen dat deze zich prettig voelen in onze gemeente, een gezond en veilig leefklimaat ervaren, kortom kunnen werken,
wonen en leven, zich gewoon geborgen en veilig voelen in onze gemeente.
En dat doen we niet door die problemen WEL te benoemen, maar daar vervolgens GEEN oplossingen voor aan te dragen.
Het wordt nu tijd voor het college om met concrete plannen te komen zodat wij 2026 niet fors in de rode cijfers schieten en moeten aankloppen bij onze burgers.
Laten we zelf als gemeente het initiatief nemen om het tij te doen keren en niet wachten tot de hogere overheid ons probleem misschien oplost.
Gemeentebelangen denkt hiervoor nu aan twee belangrijke denkrichtingen.

Ten eerste zouden we graag een woningbedrijf willen oprichten die met geld vanuit de reserves huurwoningen gaat bouwen of betaalbare koopwoningen, het liefst in coöperatie met Vechthorst,
maar waarvan de inkomsten terug vloeien in de gemeentekas.
Inkomsten die kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de WOZ, maar ook kunnen we denken aan een vereveningsfonds, naast subsidies op regionaal en zelfs Europees niveau.
Laten we de aanpak van de woningkrapte en de zo noodzakelijke doorstroming op gang brengen.
Voor onze jongeren en starters evenals onze ouderen is er nu geen passende en betaalbare
woongelegenheid in Staphorst waardoor doorstroming op dit moment niet plaats kan vinden.
Volgens Gemeentebelangen is namelijk doorstroming het grote toverwoord.
Er is grote vraag naar starterswoningen en levensloopbestendige woonruimte.
Waarom gebruiken we onze reserves niet om woningen te bouwen voor onze jongeren, starters en ouderen?
Vul het beroep op de reserves zo nodig aan.
Toon lef en ga geld lenen bij de BNG, de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan wij zelf tenslotte mede eigenaar zijn en tegen een uitzonderlijk laag tarief geld kunnen lenen, zolang we maar
zorgen geen exploitatietekort te creëren en onze schuldquote niet boven de 130% uit komt.
Pak het probleem aan, toon dat lef!
We HEBBEN de grond EN de aannemers EN de bedrijven die dit kunnen bouwen ZELF in onze gemeente.
Voor een bedrag van 120.000 euro per stuk kunnen woningen volgens bouwbesluit worden gebouwd, die zelfs na 15 of 20 jaar nog een keer elders opnieuw geplaatst zouden kunnen worden.

Ten tweede zouden we ook een energiebedrijf willen oprichten om de vraag van de provincie met
betrekking tot de opgave duurzame energie in te lossen, maar dan wel op de door de gemeente aangewezen locatie.
Wij zitten hierbij te denken aan een samenwerking met Rendo.
Ook de inkomsten vanuit dit energiebedrijf zullen dan terug vloeien in de gemeentekas.

Laten we investeren in woningbouw en duurzame energie en samen met onze partners Vechthorst en Rendo kijken of en hoe dit is te realiseren.
Opbrengsten moeten dan aan de gemeente vervallen, schep een mogelijkheid om 2026 geen debacle te laten zijn.

Voorzittter, ik sluit af.
Gemeentebelangen staat bekend als een partij die opkomt voor haar inwoners, pragmatisch denkt en roept hierbij het college en onze ambtelijke organisatie op toekomst gericht te denken,
niet achterover te leunen en hopen dat het probleem door de landelijke overheid zal worden opgelost of dat het misschien allemaal wel mee zal vallen, maar roept op de strijd aan te gaan en
met verrassende oplossingen te komen.

Wij denken dat u hiermee aan de slag moet en hebben er alle vertrouwen in dat met de daadkracht en kennis van u en de ambtelijke organisatie er voldoende kennis en lef aanwezig is
om deze weg te onderzoeken en in te slaan.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het merk Staphorst laat zien dat ze ook echt een sterk merk is, niet voor de problemen weg loopt maar ze te lijf gaat en een eigen oplossing zal vinden
die uiteindelijk onze inwoners ten goede zal komen.

Fractie Gemeentebelangen Staphorst
Bé Veen
Alex Dekker
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Load more