Ondertussen op Facebook….

Cover for Gemeentebelangen Staphorst
287
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Korte terugblik en voorzichtige oproep.

Het is nu al weer 7 maanden geleden dat Alfred Stegeman mij verzocht om zijn zetel in de gemeenteraad van Staphorst over te nemen. Zijn dagelijkse werkzaamheden vroegen opeens zoveel tijd dat hij naar zijn gevoel, u, zijn kiezers, tekort zou doen wanneer hij het raadswerk niet zo zou kunnen invullen zoals hij dat nodig achtte.

Neem je je raadswerk serieus dan moet je er rekening mee houden dat je daar zeker 15 à 20 uur per week aan kwijt bent. Natuurlijk heb ik ja gezegd, want laten we eerlijk zijn, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag zitting zou willen hebben in de gemeenteraad.

Zo werd ik dus als raadslid voor Gemeentebelangen in november beëdigd en samen met Anne Lok uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad.

Een paar maanden daarna meldde Anne het bestuur van Gemeentebelangen dat ze in blijde verwachting was (ondertussen is haar zoon Tuur geboren) en ze dus graag van haar zwangerschapsverlof wilde gaan genieten, zodat er weer een wijziging in onze raadsbezetting moest plaatsvinden en onze voorzitter van Gemeentebelangen, Alex Dekker, in haar plaats gedurende haar verlof werd beëdigd als raadslid.

Sinds maart zijn dus Alex en ik uw raadsleden namens Gemeentebelangen met dien verstande dat ik vanaf die tijd ook Anne’s functie als fractievoorzitter namens Gemeentebelangen ben gaan vervullen.

Ook bestuurlijk vergde dat enkele wijzigingen. Een raadslid kan dus ook niet voorzitter van een politieke partij zijn dus ook daar moesten we in voorzien.

Een nieuw partijbestuur werd gevormd met Adrie Hekman als voorzitter en Fabian de Wee, Greetje Kroonenburg enAlfred Stegeman. Veel wijzigingen sinds de start van de nieuwe raadsperiode, maar we zijn er in geslaagd om de problemen het hoofd te kunnen bieden en hebben samen denken wij voor alles prima oplossingen gevonden.

Eénmaal per veertien dagen op de donderdag voorafgaand aan een raadsvergadering komen bestuur en fractieleden bij elkaar, eerst een bestuursgedeelte en daarna gezamenlijk fractieberaad waarbij de bijeenkomst een openbaar karakter heeft wat betekent dat iedereen welkom is, waarbij het dus niet uit maakt of je wel of niet lid bent van Gemeentebelangen.

Het mooie van zo’n gecombineerde bijeenkomst is dat er veel zaken worden besproken, bijvoorbeeld de zorg of onze oudere inwoners met een eigen huis zich wel bewust zijn van de vele subsidiemogelijkheden die de gemeente hun biedt voor de verduurzaming van hun huis, of zoals iemand opmerkte zijn we ons wel bewust van het feit dat veel van de bij ons opgevangen kinderen van vluchtelingen niet kunnen zwemmen en dat in onze waterrijke omgeving. Beide zaken hebben we voorgelegd aan de gemeente, niet altijd in de raad, maar daar waar we dachten dat het belangrijk was om te melden en dat heeft effect gehad. De gemeente startte een duidelijke voorlichtingscampagne en ambtenaren ontwikkelden een plan om kinderen van vluchtelingen te wijzen op de gevaren en verstrekten waar nodig zwemmaterialen.

Mooi, om zo samen te werken aan een gemeente waar het fijn werken en veilig wonen is en waar we aandacht hebben voor elkaar.

We hebben nu een paar weken vakantie, in politiek jargon heet dat reces.

Zitten we dan lui op ons achterwerk? Zeker niet, zorgen zijn er genoeg!

Veel taken heeft de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeente, echter zonder daarvoor ook de zo broodnodige gelden beschikbaar te stellen.

Laten we na de stikstofproblematiek of de enorme vluchtelingenstroom er eens één ding uitnemen dat ook dicht bij ons ligt, bijvoorbeeld de woningnood in onze gemeente, sleutelwoord daarbij is wat ons betreft DOORSTROMING.

Naar onze mening moeten we de regierol op ons nemen dus niet ons verschuilen achter allerlei omstandigheden maar zelf onze verantwoordelijkheid pakken. Laten we het initiatief nemen door partijen met elkaar te verbinden, met bouwers te kijken naar waar de mogelijkheden liggen. Laten we ophouden met te wijzen naar Den Haag en want de markt, want de bouwkosten, want de hypotheekrente. Wat we namens ons nodig hebben is een plan van aanpak om de doorstroming te bevorderen.

Laten we aan de slag gaan met een DOORSTROOMPLAN WONEN!

Dat betekent een actieplan om het gesprek aan te gaan met de woningcorporatie, met bouwers, kortom met alles en iedereen die belang heeft bij een florerende woningmarkt. Dat betekent ook dat van onze inwoners kan worden gevraagd om knelpunten aan te dragen. Het kan namelijk best zijn dat iemand wel wil verhuizen, maar dat er obstakels zijn waar de gemeente mogelijk een rol in kan spelen om die op te lossen, of misschien heeft men andere ideeën die wij niet zien.

Laten we eens in kaart brengen wat er mogelijk is op andere locaties binnen onze gemeente waar snel kan worden gebouwd en laten we dat nu doen zodat de raad daar komend voorjaar mee aan de slag kan. Het is nu tijd om de touwtjes voortvarend in de hand te nemen en te kijken hoe zo snel mogelijk de doorstroming op gang kan komen. Kortom, handen uit de mouwen en samen aan de slag.

Voor nu, wensen we iedereen een prettige vakantie, tank nieuwe energie en laten we samen in september de handen ineen slaan en werken aan oplossingen.

Fijne vakantie allemaal

Bé Veen

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Staphorst
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

4 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Laatst vroeg me iemand: “Hoe gaat het met je als raadslid voor Gemeentebelangen”.
Enigszins verbaasd heb ik de vraagsteller aangekeken, maar zomaar een pasklaar antwoord geven kon ik niet, het heeft me echter wel aan het denken gezet…

Geef je op zo’n vraag nu een politiek correct antwoord, met andere woorden een antwoord waarbij Gemeentebelangen voorop staat, of blijf je dicht bij jezelf en vooral eerlijk tegen jezelf en nog belangrijker durf je je zelf bloot te geven, gaat dat niet juist tegen je werken of weet men het te waarderen dat je een oprecht antwoord geeft.

Wat vind ik er inderdaad leuk aan, en wat zijn mijn voors en tegens precies?
Voor wie mij een beetje kent, die weet dat mijn lijfspreuk is: “Wie goed doet, goed ontmoet” en “Doe een ander niet aan wat je niet wil dat jou overkomt”.
Beiden komen voort uit mijn katholieke achtergrond, al gaat het mij te ver iemand mijn rechter wang aan te bieden wanneer ik een klap op de linker heb gehad. Niets menselijks is mij dus vreemd. Ik geef dus een klap terug.

Ook kan ik erg moeilijk “nee” zeggen en daarmee kom ik af en toe wel eens in een spagaat terecht tussen mijn raadslidmaatschap en mijn drang om mensen die duidelijk daaraan behoefte hebben daadwerkelijk hulp te bieden.

In artikel 15 lid 1 van de gemeentewet staat bijvoorbeeld letterlijk: “Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur”.
Maar ben je advocaat of adviseur van een persoon die bijvoorbeeld een geschil met de gemeente heeft wanneer deze je vraagt hem of haar bij te staan omdat hij of zij opziet tegen een confrontatie met de overheid?

Mijn hoofdreden om raadslid te willen zijn is dat ik er van overtuigd ben dat wanneer je iets wilt veranderen of beter maken je daar moet gaan zitten waar je dat ook daadwerkelijk kunt bewerkstelligen en het vertrouwen in de overheid terug te brengen door te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet, maar je bent ook een goede vriend, vertrouweling of kameraad.

Daarmee kom ik dus wel eens in een spagaat omdat ik tegen veel dingen anders aan kijk dan de manier waarop de wet en anderen er tegenaan kijken.
Lichtvaardig heb ik dan ook zeker niet aangekeken tegen de functie van raadslid namens Gemeentebelangen, allereerst had dat al een voorgeschiedenis. Komend uit een rood nest, paste dat wel bij Gemeentebelangen.

Door anderen heb ik me laten overtuigen dat dat perfect kan, veel mensen uit allerlei politieke richtingen zijn vertegenwoordigd in de partij Gemeentebelangen en juist die verscheidenheid maakt het dat er vanuit allerlei invalshoeken en politieke voorkeuren een gezamenlijk helder streven kan worden geformuleerd om dat te doen wat voor iedereen de beste oplossing is. En eerlijk gezegd, ik voel me er welkom en thuis.
Neemt niet weg dat zoals hiervoor al gezegd ik ook graag op wil kunnen komen voor juist degenen die dat door wat voor omstandigheid niet kunnen of durven, maar ook raadslid ben om juist ervoor te zorgen dat het voor iedereen in onze mooie gemeente hier prettig wonen en werken is en blijft en mezelf daarom wel eens in een lastig parket breng en terug vind. Ik blijf er mee stoeien en soms de grenzen opzoeken.

... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

4 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

We hebben het al een paar keer eerder gebruikt op deze plek, de leuze “ . . . . . . . . komt naar je toe deze ……………. en nu zelfs ook komt de gemeenteraad naar je toe.

Aanstaande dinsdag vergadert de gemeenteraad van Staphorst in OBS de Iekmulder in IJhorst en bij agendapunt 11 gaat het zelfs ook nog over een bij veel IJhorsters na aan het hart liggend onderwerp, namelijk de voortgang van de Multi Functionele Accommodatie afgekort MFA IJhorst.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorgestelde advies van het college om zoals ook in de adviesrapportage geschetst, als gemeente deel te nemen aan een nadere verkenning van een MFA en hierin op te trekken met de dorpsraad IJhorst- Lankhorst e.o. en verzoekt het bestuur om een inschatting te maken van de benodigde ambtelijke capaciteit en het benodigde ontwikkelbudget om deze verkenning vorm te geven en laat de raad hier een besluit over nemen, de raad een voorstel te doen over de randvoorwaarden en uitgangspunten die onderdeel van deze verkenning zouden moeten zijn (in afstemming met de dorpsraad) en laat deze door de raad vaststellen.
De nadere verkenning daarna samen met de andere stakeholders vorm te geven en vast te leggen in een intentieovereenkomst.

In het vervolg daarop kan indien de gemeenteraad het bestuur daartoe verzoekt er daarna een uitwerking gemaakt worden van de uitgangspunten en randvoorwaarden en een inschatting van de benodigde (ambtelijke) menskracht en middelen.
Deze kunnen dan op de raadsvergadering van 27 juni als bespreekstuk ingebracht worden en 11 juli besluitvormend waarna de nadere verkenning na het zomerreces kan worden gestart.
Bij gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
Beleidskaders (gemeentelijk maar ook provinciale of landelijke kaders).
Financiële kaders en uitgangspunten (rondom eigendom en exploitatie).
Relaties met andere ontwikkelingen in/van IJhorst (schoolprognoses, demografische ontwikkelingen, woningbouwinitiatieven etc.).
De sociaal-maatschappelijke uitgangspunten.
Deze randvoorwaarden en uitgangspunten helpen het vormgeven en afbakenen van het proces van de nadere verkenning en de rol (en daarmee ook de inzet van menskracht en middelen) van de gemeente hierin.

Wellicht vinden u of jij het interessant en bent of zijn jullie nieuwsgierig hoe wij als Gemeentebelangen hierin staan of misschien willen jullie dat Gemeentebelangen punten die jullie belangrijk vinden tijdens de vergadering inbrengt, kom dan naar onze inloopavond, vanavond (donderdag 25 mei), vanaf 19.30 uur bij KroKo MultiPunt aan de Heerenweg. Wij zorgen voor de koffie en u voor de inbreng.
We zien u graag aanstaande donderdagavond.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Commentaar op Facebook

Bericht te laat gelezen, maar als voorzitter van Dé IJhorster Sportvereniging hoop ik van harte dat er voldoende draagvlak is voor het multifunctionele centrum. Ook als ZZPer is het voor mij interessant om een ruimte te kunnen huren in de toekomst.

Is komende dinsdag 30 mei toch??

5 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Gisteren (dinsdag 16 mei) is het rapport besproken over de demonstratie rondom de Sinterklaasviering. Bé heeft daar een uitgebreid betoog gehouden, wat u hieronder kunt lezen.

Voorzitter en leden van de Raad

Wij, inwoners van Staphorst, zijn wel wat gewend. In het rapport wordt aangegeven dat ons imago in Nederland inmiddels een gegeven is en dat we onverschillig zijn geworden over hoe de rest van Nederland over ons denkt.
Mijns inziens slaat het rapport hier de plank helemaal mis en heeft het onvoldoende inzicht gekregen in de diepe pijn die onder de huid wordt gevoeld.
Dat ligt ook voor een deel bij onszelf, want daar praten we niet makkelijk over.
Maar altijd maar worden weggezet als een achterlijk deel van Nederland doet iets met een mens en een gemeenschap. Mag ik er zijn als Staphorster in Nederland met mijn normen en waarden? Mag ik iets anders vinden van maatschappelijke ontwikkelingen? Wij zijn inderdaad geen types die omwille van de lieve vrede onze eigen normen en waarden te grabbel gooien. En ja, daar zijn we trots op.
Trots omdat het ons gebracht heeft waar we nu staan. Een hechte gemeenschap van hard werkende mensen met ondernemers met de meest innovatieve technologieën die anticiperen op de economische ontwikkelingen. Maar ook als een gemeenschap die een opvangplek wil zijn voor mensen die in nood verkeren.
Niet alleen Oekraïners, maar onlangs is er ook een opvang geregeld voor Sudanezen in nood. Daar lezen we dan helaas weer weinig over.

Inderdaad als verdediging tegen die negatieve beeldvorming doe je dan onverschillig, maar dat is de buitenkant. Die pijn is er wel degelijk.
Daarom kon er gebeuren wat er is gebeurd. Dat de jongeren massaal de straat opgingen en dat de ouderen dat niet afkeurden. Ja, en zo’n groepsdynamiek kan maar zo leiden tot uitwassen.

Hierbij ook een oproep aan alle media die hier vanavond zijn en verslag doen.
U hebt ongetwijfeld gelezen dat de Staphorsters het gevoel hebben dat u onze gemeente vooral bezoekt als er zaken gebeuren die uw stereotype beeld van onze gemeenschap bevestigen.
Vanavond is wellicht zo’n moment. Mag ik u vragen om dat eens heel eerlijk bij uzelf te toetsen? Bent u oprecht geïnteresseerd in ons of alleen in uw eigen visie en gebruikt u ons?

En dan de KOZP. U wilt het Sinterklaasfeest ontdoen van zijn racistische karikatuur. U geeft steeds aan dat u de dialoog met ons aan wilt. Maar is dat echt zo? Is er ruimte om een oplossing te vinden voor de ontstane impasse? Het NCTV omschrijft de KOZP als een activistische groepering die binnen de regels van de wet iets wil veranderen.
Dat u gebruik maakt van de rechten die in de grondwet zijn vastgelegd is legitiem. Die gelden ook in Staphorst. Daarover geen discussie. Maar het fanatisme, het onvoldoende rekening houden met de lokale situatie en het niet bereid zijn tot het zoeken van een compromis heeft ons Staphorsters boos gemaakt.
Uw handelen kan dan binnen de wet zijn, maar deugt het ook? Is het echt opbouwend voor de samenleving en voor de mensen die u denkt te vertegenwoordigen?
In het rapport lezen we dat u Staphorst vooral hebt uitgekozen vanwege de landelijke bekendheid, zodat u sneller uw doel kunt bereiken.
U bent dus niet echt met ons in gesprek maar u gebruikt ons als podium?
Wat denkt u dat dat doet met een gemeenschap als de onze?

En dan is het 19 november, een vervelende en zoals later die dag zal blijken, een donkere dag voor Staphorst.
In de dagen ervoor was er bij veel van onze inwoners al irritatie ontstaan over de aangekondigde acties van KOZP en veel van onze inwoners hebben dit gezien als een onderdeel van een veel groter geheel.
Vooral die bemoeienis van anderen, specifiek die anderen van buiten onze gemeenschap en dan vooral ook dat wijzen met dat vingertje dat het idee geeft dat anderen het allemaal beter weten en precies weten wat goed is voor Staphorst en hoe Staphorst het allemaal moet doen.
Wij snappen die frustratie best en kunnen ons het ook prima voorstellen, en zeker, de oproer die die dag bij de afrit van de A28 heeft plaatsgevonden ging veel te ver en is iets om ons voor te schamen, maar laten we niet vergeten dat je het één echt niet los kunt zien van het andere.
KOZP heeft zeker het recht om te demonstreren en het recht haar punt te maken, Amnesty het recht om daarop toe te zien, maar die rechten heeft Staphorst dan toch ook?

Zijn er die dag dan foute inschattingen gemaakt en beslissingen genomen?
Waarschijnlijk wel, zo niet in de ogen van de één als wel in de ogen van de ander.
Om dat tegen het licht te houden heeft ons college besloten dit onderzoek te laten instellen. Wat ons betreft een moedige beslissing.
Belangrijker vinden wij dat het College heeft aangegeven van het gedane onderzoek te willen leren.
Omdat wij de mening zijn toegedaan dat we allemaal lering kunnen trekken uit dit rapport en achteruit kijken weinig zin heeft kijken wij liever samen met u vooruit,
wat hebben we ervan geleerd en hoe gaan we het in de toekomst doen.

In het rapport en het collegevoorstel staan een aantal aanbevelingen, in veel daarvan kunnen wij ons wel vinden alleen is er één onderdeel waarover wij twijfels hebben en dat is de eventuele time-out.

We hebben hier een aantal vragen over:

In september gaat er een balans opgemaakt worden over de dialoog.

Wanneer is deze geslaagd en hoe wordt dit bepaald?
En wie bepaalt dit?
En wordt er ook overleg gevoerd met KOZP en Amnesty?
Zijn zij ook onderdeel van die dialoog?

We hebben gelezen dat u een time-out voorstelt als er geen garanties kunnen worden gegeven dat het sinterklaasfeest veilig kan worden georganiseerd. Graag zou ik daaraan toevoegen dat we voor die beoordeling invloeden van buitenaf buiten beschouwing moeten laten.
Een time-out moet ook niet de indruk wekken alsof wij hier in Staphorst een probleem hebben met schurende onderwerpen. Als een time-out daarvoor noodzakelijk zou zijn dan zou dat voor heel Nederland moeten gelden.

Ja, het wordt in Staphorst eerder zichtbaar, vooral omdat de camera’s direct op ons worden gericht omdat we voor onze principes staan, maar de gevoelens die hier aan de oppervlakte zijn gekomen worden breed gedeeld in de samenleving.
Dat is wel gebleken tijdens de laatste verkiezingen.

De fractie Gemeentebelangen ziet een time-out voor de ontstane impasse dus niet als een oplossing. Als die er noodzakelijkwijs toch komt en gaat worden gebruikt voor een dialoog dan hopen wij dat er mensen uit het brede midden van de lokale gemeenschap opstaan die het gesprek met elkaar op gang willen brengen.
Daar hebben we geen actiegroepen van buiten voor nodig.

Het is onze overtuiging dat de overgrote meerderheid van Staphorst geen herhaling wil van 2022. Wij willen geen landelijke aandacht voor onze intocht van Sinterklaas. Maar het is een illusie om te denken dat we dat kunnen voorkomen.
Wie de social media volgt kan zien dat er nu al groeperingen zijn die uiting willen geven aan hun eigen ongenoegen over van alles in de samenleving en die Staphorst als een mooi podium zien.

Het rapport komt ook met het voorstel om eventueel de Sinterklaasintocht aan te passen. Wij vinden niet dat hier een rol ligt voor de politiek.

In veel andere gemeenten zie je dat hierin vanzelf geleidelijk verandering komt, ook in Staphorst.
Al vijf jaar geleden heeft Stipwerkpiet hier al zijn intrede gedaan.
Een Staphorster Piet, met traditioneel Staphorster Stipwerk op het gelaat en gekleed in onderdelen van de Staphorster klederdracht.
De optie om Stipwerkpiet dan maar te verbieden lost volgens ons het probleem ook helemaal niet op want het probleem zit volgens ons veel en veel dieper.

Laten we hopen dat dat proces de komende maanden tot een mooi compromis kan leiden zodat ervoor eens en voor altijd een einde komt aan deze discussie.
Want het is niet in het belang van onze gemeente dat we een jarenlange strijd gaan voeren op dit punt.
Dat is slecht voor onze kinderen en het imago van onze mooie gemeenschap.
Het is vooral slecht omdat we ons laten gebruiken als podium voor andere groepen in de samenleving die onze naamsbekendheid misbruiken.
In Staphorst doen we de veranderingen geleidelijk in goed onderling overleg.

Het is in het belang van onze gemeente dat iedereen zich hier thuis voelt.
Ongeacht rang, stand kleur of religie.
Wij zijn een onderdeel van Nederland.
Het demonstratierecht geldt ook in Staphorst, ook al maken wij daar zelf niet veel gebruik van.

Dat het rapport aangeeft dat daar niet zorgvuldig genoeg mee is omgegaan zal dan zo zijn. Maar wij hebben niet het gevoel dat onze burgemeester dit grondrecht bewust lichtvaardig terzijde heeft geschoven.
In het heetst van de strijd heeft iedereen gezocht naar een passende oplossing op dat moment.

Ik kom tot een afronding.

Gemeentebelangen is een groot voorstander van het opzoeken van de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. Wij dragen dat zelf ook altijd uit door onze fractievergaderingen voor iedereen toegankelijk te houden en doen dat ook onder meer door met onze huifkar verschillende plekken in onze mooie gemeente op te zoeken en met onze inwoners in gesprek te gaan.

Wat ons betreft nodigen we KOZP nogmaals uit om de komende maanden in gesprek te gaan met onze inwoners en belangenorganisaties zowel zakelijk als humanitair. Laten we met zijn allen zoeken naar de oplossing waarbij we wederzijds open staan voor de mening van de ander.

Tot zover onze eerste termijn voorzitter.
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Load more