Ondertussen op Facebook….

Cover for Gemeentebelangen Staphorst
280
Gemeentebelangen Staphorst

Gemeentebelangen Staphorst

Al sinds 1927 de lokale politieke partij van Staphorst.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Lichten uit, niet douchen, meer contributie. De amateursport kan de energierekening niet meer betalen. De zorgen zijn groot bij de verenigingen. Eerst kregen de verenigingen te maken met corona, waardoor veel clubs leden en dus contributie verloren. Nu is er flinke inflatie en komen daar de gestegen gas- en energieprijzen nog bij. De vraag is welke clubs dat nog kunnen opvangen. En de vraag is welke leden dit nog kunnen opvangen. Want wordt er nog wel gesport als de contributie omhoog gaat? Naast een inflatie en een eigen hoge energierekening?

De gemeente Staphorst heeft op dit moment een positieve begroting van 1.875.000 voor het jaar 2022. Dat komt onder andere door een enorme positieve bijdrage van het Rijk. De zogenaamde mei-circulaire.

Gemeentebelangen Staphorst wil dat het College een deel van het positieve eindsaldo van de begroting van 2022 reserveert in een zogenaamde ‘energiefonds voor verenigingen uit de gemeente Staphorst ‘voor de clubs en verenigingen die in de problemen dreigen te komen door een te grote energierekening. Gemeentebelangen Staphorst verzoekt het College om te komen tot een plan waarin wordt besloten wanneer een vereniging aanspraak kan maken op dit fonds.

Dinsdag zullen we dit verzoek indienen tijdens de raadsvergadering door een motie in te dienen bij de voortgangsrapportage 2022. We zijn benieuwd naar de argumenten van de andere partijen. Kunnen we als raad allemaal onze verenigingen in deze tijd steunen?
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Commentaar op Facebook

Alles wordt duurder... boodschappen, energie, blijkbaar dus ook sport... zo ook zwemles. Deze wordt onbetaalbaar voor velen, als de zwemlessen nog duurder worden. Zwemles is nog belangrijker dan sport, kinderen moeten leren zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Het kan niet zo zijn dat in onze gemeente velen 'gratis' leren zwemmen en anderen de kosten gewoon niet meer kunnen dragen. Ik hoop echt dat hier goed naar gekeken gaat worden, indien het zwembad genoodzaakt is de prijzen op te hogen.

Teleurgesteld maar niet minder strijdbaar!Natuurlijk zijn wij, Gemeentebelangen Staphorst, teleurgesteld omdat we geen deel uit maken van de coalitie 2022-2026, want wat hadden we graag gewild, we begrijpen het echter wel maar zijn daarom nu we deel uit maken van de kleine oppositie echter niet minder strijdbaar. Zowel de informateur als de formateur kozen voor de gemakkelijkste weg, de bekende gezichten en dus de oude coalitie en gingen dus geheel voorbij aan de uitslag van de verkiezingen met een duidelijke winnaar, namelijk wij Gemeentebelangen. Nu we deel uit maken van de oppositie mag u erop vertrouwen dat we zowel het college als de coalitiepartijen kritisch zullen volgen en blijven controleren, maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom hebben we het plan opgevat om eens per 14 dagen een inloopavond te organiseren waar we graag uw mening willen horen zodat ook u zich vertegenwoordigd voelt in de Gemeenteraad van Staphorst.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat de koffie klaar staat en onze beide raadsleden evenals onze leden van de schaduwfractie aanwezig zijn, maar nog belangrijker is uw aanwezigheid. Bent u het niet eens met de wijze waarop sommige onderwerpen in de raad worden behandeld of juist wel eens met de genomen besluiten? Wij horen het graag van u zodat onze raadsleden van de juiste informatie worden voorzien en uw geluid in de raad kunnen laten horen.

Scoort de gemeente slecht op het punt burgerparticipatie, wij willen door het organiseren van deze inloopavonden juist laten zien hoe het wel moet, willen naar u luisteren, met u discussiëren, maar ook uitleggen waarom er een ander besluit is genomen dan u wenst. Openheid over en weer, daar streven wij naar, zowel met u als met onze collega’s in de gemeenteraad.

Bespreken we op zo’n inloopavond dan alleen onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan? Nee, zeker niet, we streven naar het organiseren van een echte inloopavond waar we open staan voor alles wat er in Staphorst leeft.

Dus, zit u ergens mee? Heeft u vragen? Wilt u dat iets bespreekbaar wordt gemaakt? Laat het ons weten en wij zullen proberen uw suggesties, vragen en opmerkingen daar neer te leggen waar er iets mee gedaan kan worden.

Oppositie voeren is niet alleen kritisch college en raad volgen en gekant zijn tegen de uitvoerende macht maar is ook zorgen voor een prettig leefklimaat waar iedereen het gevoel heeft te worden gehoord en vrij zijn zegje kan en mag doen.

Wij rekenen op u en u mag op ons rekenen. Kom dus naar één van de inloopavonden. Samen staan we sterk!
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

3 maanden geleden
Gemeentebelangen Staphorst

Zijn flexwoningen een oplossing voor het woningtekort?

Wonen is een recht, toch lijkt het eerder krom te zijn. Het aantal daklozen loopt op en kinderen moeten langer bij hun ouders blijven wonen omdat ze geen woonruimte kunnen vinden. Ondertussen lopen de prijzen voor huur- en koopwoningen op tot ongekende hoogte. Flexwonen is een vorm van wonen die meer flexibel is en de druk op de wooncrisis zou moeten reduceren. Flex wonen, of aan elkaar geschreven flexwonen, heeft meerdere betekenissen. De voornaamste onderverdeling kan gemaakt worden uit het oogpunt van verhuurders en huurders van flexwoningen. Laten we daarom de betekenis van flexwonen voor beide categorieën wat nader toelichten.

VERHUURDERS

Een huis wordt gebouwd op basis van een aantal exploitatie jaren. Veel huizen in Nederland zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw gebouwd. Met verbouwen en renoveren zijn deze panden vaak nog steeds in gebruik. Bij flex woningen worden er afspraken gemaakt met de gemeente voor pakweg 15 jaar. De gemeente wijst grond toe met als doel hier tijdelijke woonruimte te creëren. Na die periode moeten deze huizen eenvoudig weer verwijderd kunnen worden. Vastgoedontwikkelaars en verhuurders kunnen vaak de rekensom niet rond krijgen voor 15 jaar en hebben bijvoorbeeld 30 jaar nodig om de investering terug te verdienen. Daarom wordt er gewerkt met subsidies en andere regelingen om flexwonen toch mogelijk te maken. Wat dit op de lange termijn zal betekenen is in veel gevallen onduidelijk.

HUURDERS

Wat betreft huurders worden flexwoning contracten voor pakweg twee jaar afgesloten. Er zijn diverse doelgroepen waarvoor deze woningen een oplossing kunnen bieden zoals:

Spoedzoekers: Dit kunnen mensen zijn die hun oude woning moeten verlaten en met spoed op zoek zijn naar vervangende woonruimte. Bijvoorbeeld bij sloop of een echtscheiding.
Studenten: Een student die ver moet reizen heeft behoefte aan een kamer in de buurt van een school. Met flexibele appartementen kunnen studenten enkele jaren gehuisvest worden.
Statushouders: Als een asielzoeker mag blijven wordt deze persoon als ‘statushouder’ aangemerkt en behoort deze migrant een woning buiten een AZC te krijgen. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, flexwonen kan een tijdelijke oplossing bieden.
Arbeidsmigranten: Er is niet alleen een tekort aan huizen maar ook aan mankracht. Arbeidsmigranten en seizoenswerkers kunnen met flexibele woonvormen van onderdak worden voorzien.
Senioren: Dit is een groep bewoners met afwijkende woonwensen en mogelijkheden. Seniorenwoningen moeten daarom aan andere eisen voldoen. Met de toenemende vergrijzing is er behoefte aan woonruimte voor deze doelgroep.
In veel gevallen betreft het oplossingen voor mensen met een lager inkomen die niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Het kunnen echter ook mensen zijn die niet aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar niet de kosten voor particuliere verhuur kunnen betalen.

Zijn flexwoningen een oplossing voor het woningtekort?

Onze regering heeft de ambitie om voor 2030 één miljoen nieuwe huizen te bouwen. Mede door Corona maatregelen en tekorten in materialen en personeel lijkt deze doelstelling nauwelijks haalbaar. Om de druk op de woningmarkt wat te verlichten kan flexwonen een oplossing zijn op de korte termijn. Flexibele woonvormen bieden echter geen permanente oplossing, bouw van nieuwe huizen is nog steeds van groot belang. De doelgroep is echter wel beperkt, bij gezinsuitbreiding is een dergelijke woonruimte al snel te klein. Ook kunnen er geen duurzame toekomstplannen worden gemaakt als je een huurcontract met een maximale duur van twee jaar krijgt. Het kan daarmee een tussenoplossing zijn maar dit is niet het geval voor alle woningzoekenden.

Onze conclusie

Flexibel wonen kan een specifieke doelgroep in de behoefte voor woonruimte voorzien, het is echter geen duurzame oplossing. De vraag is ook wat er met de (verbouwde) woningen na de exploitatie jaren gebeurt. De bedoeling is dat er met materialen gewerkt wordt die het milieu niet onnodig belasten. Flex woningen nemen ruimte in waar geen permanente bebouwing mogelijk is, dit kan later weer voor problemen zorgen. Er zijn initiatieven die veelbelovend zijn op het gebied van flexibele woonvormen, het betreft wel vaak experimenten waarbij de consequenties op de langere termijn niet helder zijn.

Er is geen standaard definitie van flexwonen, daarmee is het begrip op zich al zeer rekbaar. Het gaat om een verzameling van woningen en woonvormen die niet van permanente aard zijn. Die worden gebouwd of ingericht om in een tijdelijke vraag te voorzien. Het is daarmee een buffer om het bestaande woningtekort op te lossen, het behoort echter geen vervanging te zijn. De vraag is echter hoe flexibel de bewoners zelf zijn en hoe eenvoudig ze een vervangende woning kunnen vinden na enkele jaren. Denk aan situaties zoals gezinsuitbreiding of invaliditeit na een ongeval. De woningmarkt moet flexibel genoeg zijn om bewoners in verschillende levensfasen en situaties te huisvesten. Daarin zijn er nog volop uitdagingen die in de markt en binnen het sociale stelsel opgelost moeten worden.

Bé Veen
... Meer weergeven.....Minder weergeven.....

Commentaar op Facebook

Helaas geen antwoorden hier.... maar in de Meppeler staat: ‘We zijn bezig met het realiseren van flexwoningen. Hierbij richten we ons op het huisvesten van meer statushouders dan de huidige taakstelling die er ligt voor gemeente Staphorst. In overleg met provincie zet het college in op een forse uitbreiding van het aantal flexwoningen binnen de gemeente. We hopen hiermee een bijdrage te leveren om de druk rondom de asielketen te verminderen.’

Elders stelde ik deze vraag ook, echter bleef deze vraag onbeantwoord: hoe zal de toewijzing zijn van deze flexwoningen? Wat is het percentage woningen die gaan naar alle specifieke genoemde doelgroepen?

20000, voor een flex

Load more